Cíle a poslání NF

Posláním našeho nadačního fondu ZŮSTANEME DOMA je zvýšení kvality života v průběhu stárnutí nebo nemoci, s cílem podpořit rozhodnutí seniora žít doma ve svém přirozeném prostředí a podpořit tím autonomii rozhodování o svém životě.

Nadační fond bude  zejména pomáhat a podporovat rodinné příslušníky a další osoby v zapojení do péče o jejich blízké a podporovat rodiny, které se ocitly na hranici společenského nebo sociálního postavení, organizovat setkávání osob, které pečují nebo se chystají pečovat o rodinného příslušníka, pořádat pro ně semináře a zajistí jejich edukace v základních ošetřovatelských dovednostech a to mimo jiné i ve spolupráci s nemocnicemi, LDN, domovy důchodců a dalšími zařízeními.

Nadační fond Zůstaneme doma si takto klade za cíl umožnit všem lidem, kteří chtějí zůstat ve svém přirozeném prostředí a kteří by jinak museli být umístění v sociálních zařízeních nebo by putovali po léčebnách dlouhodobě nemocných, zůstat ve svém domácím prostředí, s podporou terénních sociálních služeb a členů rodin, nezávisle na jejich sociálním postavení.

Za tímto účelem je snahou nadačního fondu organizovat a podílet se na založení center pro podporu rodinných pečujících a vyškolení jejich personálu, pomoc při koordinaci péče se sociálními službami a vytvoření a distribuce jednoduchých manuálů jednotlivých ošetřovatelských úkonů pro domácí pečovatele.